De bijbel over homoseksualiteit?


De bijbel over homoseksualiteit?

In dit artikel worden diverse teksten uit het Oude en Nieuwe Testament behandeld die in sommige gevallen binnen kerkelijke kring gebruikt worden om homoseksualiteit te veroordelen. De kerkgeschiedenis laat zien dat deze teksten als wapens zijn gebruikt tegen homoseksuelen. De benadering door de christelijke gemeente is er eeuwenlang een geweest van homofobie, van aversie en uitstoting, in plaats van mededogen en opvang. Nog steeds is er vrij vaak sprake van een taboesfeer. Hieronder worden een aantal meningen over homoseksualiteit weergegeven.

Genezing

Sommige mensen zijn van mening dat homoseksualiteit een zondige en ziekelijke geaardheid is, waarvan de HERE God de mens verlossen kan en wil. In de weg van therapie en gebed kan genezing ontvangen worden. Er wordt dan gewezen op homoseksuelen die dit ook zo ervaren hebben.

Homofilie versus homoseksualiteit

In sommige kringen maakt men onderscheid tussen homofilie en homoseksualiteit (of tussen de niet praktiserende en wel praktiserende homoseksuelen). Zij accepteren de homofiel, maar verwerpen het zogenaamde praktiseren. Homofilie is in hun opvatting een gevolg van de zondeval, een blijk van de geschondenheid van de schepping. Men mag mensen hierom niet veroordelen, maar integendeel hoort men hun vanuit de gemeente van Christus te steunen.

Deze opvatting leidt echter niet tot acceptatie van homoseksuele relaties. Homofielen worden de weg van onthouding gewezen. Vriendschap is oké, maar een relatie “nee”.

Barmhartige concessie

Weer anderen zijn van mening dat door de kerk het samenleven van twee homoseksuelen niet verboden mag worden. Zij vinden het onderscheid tussen het hartelijk aanvaarden van de homoseksuele geaardheid en de hartgrondige verwerping van de homoseksuele praktijk onhoudbaar. Hoe kun je ooit een aanleg accepteren die je niet in praktijk mag brengen? Lijkt dit niet een heel erg gespleten standpunt? Er wordt ook gewezen op dat hetgeen in de bijbel over homoseksualiteit staat niet direct toegepast kan worden op alle vormen van homoseksualiteit die wij nu kennen.

Twee mannen of vrouwen die een relatie aangaan in liefde en trouw is immers een heel recent verschijnsel in de geschiedenis van de mensheid? Ook vanuit pastorale overwegingen wordt gewaarschuwd tegen de risico’s van dit kerkelijke verbod. Dreigt deze houding geen wig te drijven tussen God en de homoseksueel, de kerk en de homoseksueel? Ook bij deze visie is homoseksualiteit geen scheppingsvariant, maar een symptoom van de gebrokenheid van de schepping. Men geeft met een zekere schroom ruimte aan homoseksuele relaties.

Studie van bijbelse teksten

Genesis 19 vers 1-19
Leviticus 18 vers 22
Leviticus 20 vers 13
Richteren 19 vers 22-26
Romeinen 1 vers 26 en 27

Als je deze bijbelgedeelten leest, dan kun je in ieder geval zeggen dat ze zeker niet allemaal direct op de huidige homoseksuele relaties kunt toepassen.

  • Genesis 19 vers 1-19 en Richteren 19 vers 22-26 kunnen buiten beschouwing blijven, omdat het in deze teksten om het verkrachten van mannen door heteroseksuelen gaat.
  • In Romeinen 1 vers 18-32 wordt een totaal verloederde samenleving getekend, waarin de homoseksuele uitspattingen waaraan heteroseksuelen zich overgeven gepaard gaan met allerlei vormen van onrecht.
  • In Leviticus 18 vers 22-26 gaat deze tekst direct vooraf aan een verbod om kinderen af te staan aan de afgod Moloch. Uit het verband waarin de tekst staat (de reinheidswetten voor het volk van Israël) zou daarom opgemaakt kunnen worden, dat het daarin om aan de afgodsdienst verbonden vormen van homoseksualiteit gaat zoals bijvoorbeeld tempelprostitutie.

Met name uit het zeer algemeen gestelde Leviticus 20 vers 13 moeten we concluderen dat homoseksuele handelingen in de bijbel algemeen veroordeeld worden.

Maar dan zijn we er nog niet. Wat moeten we met deze gegevens in onze tijd? Ten eerste mogen we niet uitsluiten dat wij in onze eeuw met een vorm van homoseksualiteit te maken hebben, die in de bijbeltijd nog niet bekend was. De Oud-Oosterse samenleving was sterk gericht op de voortplanting, de verwekking van nageslacht. Mensen trouwden jong en van huis uit, meestal nadat ze door hun ouders aan elkaar waren gekoppeld. In dit opzicht heeft zich binnen onze samenleving een ingrijpende verandering voorgedaan. Wij geven veel meer ruimte aan de persoonlijke ontplooiing van de enkeling. Viel een homoseksuele relatie voor het leven nog geheel buiten het blikveld van de bijbeltijd, in onze samenleving blijkt die mogelijk te zijn.

Een tweede argument is dat veel homoseksuelen vanuit de bijbelse gegevens tot de conclusie komen: “Het gaat in deze teksten niet over mij, ik verlang naar een duurzame, blijvende relatie. Daarover spreken deze teksten niet.” Tenslotte kunnen we de bijbelse voorschriften niet toepassen met uitschakeling van onze eigen verantwoordelijkheid. We hebben ons serieus af te vragen wat de gevolgen zijn van de wijze waarop wij de bijbel gebruiken: Wordt daarmee Gods bevrijdende gerechtigheid gediend of niet?

Jongeren die tot de ontdekking komen dat ze homoseksueel zijn kunnen hierdoor in een ernstige crisis terecht komen, mede door de reacties van de omgeving, zelfs zo ernstig dat ze langs en soms zelfs over de rand van zelfmoord gaan (in 30% van zelfmoordgevallen is homoseksualiteit een van de redenen). Als je weet dat deze dingen zo diep gaan is het bijzonder bizar om te merken dat er soms nog met zoveel afkeer en minachting gesproken wordt over homoseksueel geaarde mensen.

Vanuit de bijbel weten we ook dat het verlangen naar iemand om daarmee je hele leven te delen, hoogte en dieptepunten, blijdschap en verdriet, lichaam en ziel, een van de meest basale en gerechtvaardigde menselijke verlangens is. Lees in Genesis 2 vers 18-25 het verhaal over de schepping van Eva, nadat Adam een hulp tegenover zich miste. Zelfs Adam, die dagelijks wandelde met God, voelt zich eenzaam en wordt meer mens dankzij een medemens met wie hij of zij een mag zijn. Mede dankzij de medemens die je bemint en trouw blijft, komt een mens tot zijn recht, tot groei en bloei. Zou dat voor homoseksuelen zo heel anders liggen?

Voor het bovenstaand artikel zijn diverse bronnen gebruikt: O.a.: “Je weg vinden. Werkboek christelijke levensstijl anno 2000 van Jan Mudde”, en “Een voortreffelijk werk. Handreiking voor ambtsdragers”, uitgegeven door de IZB.

Bron: Holyfemales.nl