Wie zijn we?


Wie zijn we?

CHJC is een vereniging van en voor christelijke homoseksuelen en lesbiennes en biseksuelen. Wij zijn van mening dat geloof en homoseksualiteit kunnen samengaan.

Bijbelse argumenten, die worden aangedragen om het tegendeel te bewijzen blijken bij zorgvuldige bestudering van de context geen stand te houden. We maken allemaal deel uit van Gods goede schepping. Wij ervaren dat Hij ons Zijn zegen geeft. CHJC is daarom van mening dat homoseksualiteit geen zonde is en dat homoseksuelen en lesbiennes een gelijkwaardige plaats in de kerk kunnen innemen.

CHJC is een brede vereniging. Variërend van vrijzinnig tot orthodox, op (rooms-) katholieke dan wel protestants-christelijke grondslag. Dit verschil komt tot uitdrukking in verschillende ideeën over hoe je je leven inricht. Binnen CHJC is het regel en uitgangspunt dat wij met elkaar omgaan op basis van wederzijds respect.

Elke vorm van discriminatie in gezin, familie, werk en samenleving vinden wij niet geoorloofd. Deze mening stoelt zowel op het Bijbelse getuigenis als op artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Wij weten dat veel homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen, al dan niet op grond van het geloof, niet of minder geaccepteerd worden en daardoor belemmerd worden in hun mens-zijn.

Bij CHJC gaan we dus van twee zaken uit: de eigen homoseksuele geaardheid en belangstelling voor geloof, kerk of christelijke levensbeschouwing. Deze combinatie, “homo-mèt”, dient als basis om zoveel mogelijk gelijkgestemden bij elkaar te brengen.
Daarom vind je bij CHJC mannen en vrouwen, jongens en meiden, in alle soorten en maten. Ook de spreiding over het geloofslandschap is groot.